Obchodné podmienky

Objednávka - kúpna zmluva

Riadne vyplnená objednávka uskutočnená kupujúcim prostrednictvom tohoto internetového obchodu je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Cena je stanovená na webovej stránke a je teda verejne dostupná, považuje sa za súčasť kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky elektronickým spôsobom, je spätne kupujúcemu zaslané vyčíslenie celkovej sumy k úhrade. Momentom prevzatia zásielky kupujúcim, nadobúda kúpna zmluva účinnosť. Tovar je spravidla dodaný do 3 dní od doručenia objednávky. Pokiaľ sa stane, že niektorý výrobok je momentálne vypredaný, alebo nie je momentálne skladom u výrobcu,  bude kupujúci informovaný o  náhradnom termíne jeho dodania. Od kúpnej zmluvy kupujúci môže odstúpiť do 7 kalendárnych dní od začiatku platnosti kúpnej zmluvy. Za dôvod odstúpenia sa považuje porušenie zmluvy predávajúcim, pokiaľ poruší parametre zmluvy týkajúce sa ceny, predraženia dopravných nákladov dodávky a nedodržanie technických parametrov objednaného výrobku, alebo výrobné chyby výrobku. 
Náklady na prepravu sú vyčíslené v „nákupnom košíku“, ešte pred odoslaním objednávky.
Pri objednávke viac kusov tovaru účtujeme dopravné iba za jeden - najťažší kus!
Zákazník odoslaním objednávky zároveň potvrzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť pokiaľ nie je schopný            z objektívnych dôvodov uskutočnť plnenie a nedohodne sa s kupujúcim inak. Pokiaľ kupujúci požaduje odstúpenie od zmluvy z iných dôvodov ako je vyššie uvedené,  je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli odstúpením od zmluvy. A to najmä náklady za balné, poštovné a náklady, ktoré vznikli pri individuálnej zákazke, kedy sa tovar objednáva na „zákazku“. Podmienkou vrátenia tovaru je, že tovar bude vrátený nepoužitý, v originálnom balení s originálnym príslušenstvom, nepoškodený.

Reklamácie a servis
Na každý tovar sa vzťahuje štandartná záruka 24 mesiacov pre občanov – nepodnikateľov (záručnú dobu stanovuje Občiansky zákonník § 620). Pre podnikateľov sa stanovuje záručná doba 12 mesiacov (vzťahy medzi firmami upravuje Obchodný zákonník). Ako záručné chyby sú uznávané chyby, ktoré vznikli chybnou montážou alebo použitím chybných dielov pri výrobe. Súčasťou každej dodávky je „návod na obsluhu“ v slovenskom, príp. českom  jazyku. Záručné chyby odstránime v zákonom stanovenej lehote 30 dní, buď opravou alebo výmenou výrobku za nový. Záruka sa predlžuje o čas, kedy bol výrobok v oprave (za chybu sa nepovažuje bežné opotrebenie, napr. opotrebené uhlíky).
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli prepravou, chyby spôsobené vyššou mocou (prírodné katastrofy), za chyby vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, porušením pokynov uvedených v návode na  obsluhu a chyby, ktoré vznikli použitím výrobku k iným účelom než pre aké je určený. Záruka sa neuznáva pri neoprávnenom a neodbornom zásahu do výrobku. Záruka sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebenie výrobku (napr. opotrebované uhlíky). K reklamácii je nevyhnutné priložiť originál záručneho listu a doklad alebo kópiu dokladu o kúpe. Pokiaľ je dodaný tovar poškodený dopravou, je potrebné toto reklamovať najneskôr do 3 dní od dodania u prepravnej služby! Pokiaľ bol dodaný tovar poškodený dopravou neodkladne to reklamujte u tejto firmy, najlepšie e-mailom.
Tovar predkladaný k reklamácii musí byť v čistom stave a riadne zabalený, aby nedošlo      k poškodeniu dopravou, najlepšie v originálnom balení. Pri neoprávnenej reklamácii má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu vznikli posúdením výrobku. Náklady na odoslanie tovaru k reklamácii nesie kupujúci, náklady na odoslanie opraveného tovaru ku kupujúcemu nesie predávajúci.

Ostatné

Tovar dodávame prostrednictvom prepravnej služby, spôsob úhrady dobierkou, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Komunikácia prebieha väčšinou elektronickou formou alebo telefonicky, čísla telefónov sú uvedené na webových stránkách. Prevádzkovateľ tohoto internetového obchodu sa zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje žiadnym tretím osobám a zaručuje nezneužiteľnosť údajov. I Vami zadané heslo nie je prevádzkovateľovi prístupné a dobre si ho zapište. Strata hesla znamená nutnosť obnovy hesla postupom uvedeným napr. tu.

Po prezrení nážho katalógu si vyberte jednu z hlavných kotegórií produktov v hornej časti stránky, alebo môžte použiť vyhľadávací formulár nad týmto textom, kam môžte zadať typ, kód alebo označenie tovaru ( napr. "kompresor", "zváračka" atd.).

Tovar môžte zakúpiť v našom e-shope. Registrácia nie je k nákupu povinná, ponúká však niektoré výhody.