Ako správne nabíjať autobatériu, ako podporiť studený štart

Alpine 30

Obsah článku:

  • Olovený akumulátor - konštrukcia
  • Olovený akumulátor - vlastnosti
  • Údržba a nabíjanie autobatérií - postup
  • Najčastejšie chyby autobatérií
  • Čo je dobre vedieť o podpore štartu

Olovený akumulátor - konštrukcia

Dnes najčastejšie používané autobatérie sú olovené, s náplňou riedenej kyseliny sírovej. Základ takejto autobatérie tvoria dve olovené dosky (póly) oddelené izolačným separátorom. To je základ jedného článku batérie. Články autobatérie sú potom pospájané do série. Počet článkov autobatérie je daný výsledným napätím autobatérie - najčastejšie 12 V alebo 24 V. Veľkosť dosiek článku určuje kapacitu autobatérie. V autobatérii prebieha pri nabíjaní a vybíjaní obojsmerný chemický proces vyjadrený vzorcom:
PbSO4 + H2O + PbSO4  ↔ Pb + 2H2SO4 + PbO2
pričom smer šípky vpravo popisuje proces nabíjania a smer šípky vľavo proces vybíjania. Pri nabíjaní kyselina sírová zvyšuje koncentráciu, elektrolyt hustne. Pri vybíjaní naopak elektrolyt riedne. Toto sú, okrem iného, veľmi dobre identifikovateľné znaky stavu nabitia autobatérie. Ďalším znakom nabitia autobatérie je jej napätie.

Olovený akumulátor - vlastnosti

Na začiatku procesu nabíjenia je napätie na článok batérie 1,75-2,2 V a hustota elektrolytu 0,95-1,15 g/cm3 . V strednej fáze nabíjania sa napätie na článok zväčší na 2,2-2,45 V a hustota elektrolytu je 1,25 g/cm3 . Od tohoto momentu sa začína autobatéria tzv. "vařit" , okrem rozkladu síranu sa spúšťa elektrolýza vody na vodík a kyslík. Konečné znaky nabitia sú pri bezchybnej autobatérii (pri pripojenej nabíjačke): napätie na článok 2,7-2,8 V. V tejto fáze je proces nabíjania ukončený a ďalej prebieha iba elektrolýza vody.
V tejto fáze má autobatéria taktiež najnižší vnútorný odpor (cca 0,001 Ω). To je veľmi dôležité pre štart. S poklesom stavu nabitia stúpa tento vnútorný odpor, to má za následok zmenšeníe štartovacieho prúdu. Taktiež snižovanie teploty elektrolytu zvyšuje enormne vnútorný odpor autobatérie. Tak, ako u bežného benzínového motora je štartovací prúd cca 70-130 A, je hodnota vnútorného odporu autobatérie veľmi dôležitá, čím je nižšia tým lepšie pre štart.

Údržba a nabíjanie autobatérií

Väčšina súčasných moderných autobatérií sa dodáva v naplnenom a nabitom stave. Olovené batérie ale podliehajú procesu tzv. samovybíjania, a preto je dôležité, pokiaľ nie je batéria nabíjená za jazdy, ju občas nabiť nabíjačkou. I zdravá batéria sa po cca 3 mesiacoch sama vybije.
Štandartne sa doporučuje nabíjať olovené autobatérie prúdom I (A) = 0,1 C (Ah), kde C je kapacita autobatérie uvedená na jej štítku. Samozrejme je možnosť nabíjať i väčším prúdom, ale len do začiatku plynovania batérie, potom prúd znížiť.
Pokiaľ sa zanedbá nabíjanie batérie a batéria je dlho vo vybitom stave, hrozí jej tzv. "sulfatacia", čo je len obtiažny vratný jav, kedy sa na olovených doskách usádzajú kryštáliky síranu olovnatého a batéria mení zásadným spôsobom svoje vlastnosti.
Hlavnými znaky sulfatovaného akumulátora sú: plynovanie článkov krátko po začatí nabíjania, zväčšené svorkové napätie na batérii krátko po začatí nabíjania, rýchle zahriatie pri nabíjaní a enormná strata kapacity autobatérie. Tak ako už bolo popísané, sulfatacia je ťažko odstraniteľný jav, niekedy ju možno čiastočne odstrániť opakovaným nabíjaním veľmi malým prúdom Inab (A)=0,05-0,025 x C (Ah) Nabíjanie je potom veľmi zdĺhavé a batéria pri ňom, na konci nabíjania musí vykazovať znaky úplného nabitia popísané vyššie.
Sulfatacia batérie je častou príčinou reklamácie nabíjačiek s automatickým vypnutím po dosiahnutí nabíjania. Tak ako bolo vyššie uvedené, sulfatovaná batéria krátko po zapnutí na nabíjanie vykazuje zvýšené napätie na svorkách a automatický nabíjač to vyhodnotí ako úplné nabitie batérie. V tomto prípade sa nejedná o chybu nabíjača ale o chybu batérie.

Najčastejšie chyby autobatérií

Okrem sulfatacie najčastejšou chybou olovenej batérie je tzv. skratovanie článku. To je spôsobené usadením vodivého kalu rozpadnutej olovenej dosky článku batérie, ktorý skratuje dosky článku opačnej polarity. Batéria má potom veľký vnútorný odpor, znížené celkové svorkové napätie batérie o cca N x 2 V, kde N je počet chybných článkov. Po zapojení nabíjača k takejto batérii, nabíjač dává neúmerne väčší prúd, poprípade je odpojený nadprúdovou ochranou. Takto chybná batéria je ďalej nepoužiteľná.
Ďalšou najčastejšou chybou je zamrznutie vybitej batérie a následné prasknutie obalu. Takéto poškodenie vyrieši len ekologická likvidácia batérie.

Čo je dobre vedieť o podpore štartu

Prvá zásada hovorí, že je zbytočné a škodlivé podporovať štart s chybnou, napr. skratovanou batériou. Pri spustení štartovacieho zdroja do takejto batérie je väčšina energie (prúdu) štartovacieho zdroja zmarená v chybnej batérii. Druhá zásada je nikdy nepoužívať pomocný štart bez pripojenej štartovacej batérie. Toto sa netýka pomocných štartovacích zdrojov s vlastním akumulátorom!!!
Pomocný štart sa využíva väčšinou pri mraze, kedy prirodzeným fyzikálnym procesom má olovená batéria vlyvom nízkej teploty elektrolytu nižšiu kapacitu a väčší vnútorný odpor ako pri teplote napr. 20°C i keď je normálne nabitá.
Čo je nevyhnutné pred zapojením štartovacieho zdroja skontrolovať? Ako bolo vyššie uvedené, musí byť batéria v prevádzkyschopnom stave, nesmie mať fatálne chyby (skratovaný článok apod.). Je nevyhnutné skontrolovať silové svorky pripojenia akumulátora v aute. Prechod medzi svorkou kábla a kontaktom batérie nesmie byť zoxidovaný a musí byť pevne dotiahnutý. Pokiaľ nie je dodržaná táto podmienka, je na kontaktoch batérie významný prechodový odpor. Pri spustení štartovacieho zdroja, kedy je batéria krátkodobo zaťažovaná zvýšeným napätím a slúži ako vyrovnávač napätia, môže pri prechodovom odpore na kontaktoch batérie vniknúť do elektrického rozvodu automobilu prepätie. To môže za obzvlášť nepriaznivých okolností poškodiť elektronickú výbavu auta.
Toto nebezpečie dokážu eliminovať iba impulzne riadené nabíjačky s podporou štartu napr. modely Telwin - Startronic a Digistart, u ktorých je elektronicky zabránené vzniku prepätia.
A teraz konkrétny postup pri spustení pomocného štartu. Pred spustením pomocného štartu "oživte" batériu pripojením na zvýšený nabíjací prúd cca na 10-15 min. Potom spustite podporu štartu a začnite štartovať. Podporu štartu obmedzte na čo najkratšiu dobu 3-5 s. Pokiaľ v tomto čase motor nenaskočí, urobte pauzu cca 2-5 min, pri ktorej znovu oživte batériu zvýšeným nabíjacím prúdom a potom opakujte štart.


Po prezrení nážho katalógu si vyberte jednu z hlavných kotegórií produktov v hornej časti stránky, alebo môžte použiť vyhľadávací formulár nad týmto textom, kam môžte zadať typ, kód alebo označenie tovaru ( napr. "kompresor", "zváračka" atd.).

Tovar môžte zakúpiť v našom e-shope. Registrácia nie je k nákupu povinná, ponúká však niektoré výhody.